วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์ (Vision) โรงเรียนบ้านโคกงาม
โรงเรียนบ้านโคกงาม เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานระดับชาติ ให้โอกาสผู้เรียน ควบคู่เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของชุมชน และองค์กรภายนอก ในระยะแผนพัฒนาฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2561 -2564)

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ (Mission) ของโรงเรียนบ้านโคกงาม

1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งให้ผู้เรียน เป็นคนดี สุขภาพสมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม ระเบียบวินัยและดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ
2.ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทัศนคติและกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ
3.สนับสนุนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี จัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม
4.ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในชุมชนปรากฏภาพลักษณ์ ร่มรื่น สะอาดและปลอดภัย