เป้าหมายประสงค์และกลยุทธ์หลัก

เป้าหมายประสงค์ (Goal)

  1. เพื่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  2. เพื่อนักเรียนและความพึงพอใจของชุมชน
  3. เพื่อผลผลิตหลักเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน

กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ