ข้อมูลบุคคลากร

ข้อมูลโรงเรียน
นายธวัชพงษ์ พรหมจักร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
กศ.ม.บริหารการศึกษา

081-799-2938

081-799-2938

นางธนิตตา วิจิตรปัญญา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
กศ.ม.จิตวิทยาการแนะแนว

0895721454
นางสุปราณี รุ่งเรือง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
ค.ม.การบริหารการศึกษา

0817683639
นางดาราศรี นนทะโคตร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

นางสาวชฎาพร สุนทราวิรัตน์
ตำแหน่ง ครู คศ.2

การศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

0887369795
ส.ต.ต.วัชรินทร์ อาจสมบาล
ตำแหน่ง ครู คศ.1

การศึกษา
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

0986616764
ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ พันธะไชย
ตำแหน่ง ครู คศ.1

การศึกษา

วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)

0885620509
นางสาวจีรพา ปานเหลือง
ตำแหน่ง ครู คศ.1

การศึกษา
ค.บ.ภาษาไทย

นายวรวิทย์ สีทาสังข์
ตำแหน่ง ครู คศ.1

การศึกษา

วท.บ.อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
ค.ม.การบริหารการศึกษา

0651184994
จ.ส.ต.ธีระวัฒน์ การโสภา
ตำแหน่ง ครู คศ.1

การศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

0642593423
นางสาวปิยพรรณ สุโขยะชัย
ตำแหน่ง ครู คศ.1

การศึกษา
วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์
ค.ม.คณิตศาสตรศึกษา

 

0619289009
นางสาวสิริมาส เชื้อกุณะ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

การศึกษา

ค.บ.ภาษาไทย

นางสาวจินต์จุฑา หุมอาจ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

การศึกษา
บธ.บ.บริหารธุรกิจ

นายธรานนท์ วังคีรี
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 4

การศึกษา
ม.ศ.3

นางสาวจารุณี บุตรแก้ว
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

การศึกษา
พธ.บ.สังคมศึกษา

นายณัฐวุฒิ น้อยอาษา
เจ้าหน้าที่ USO

การศึกษา
ค.บ.ศิลปศึกษา(ดนตรี)


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *