ข้อมูลบุคคลากร

ข้อมูลโรงเรียน
ว่าที่ร้อยตรีสุทิน ทองปั้น
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
กศ.ม.บริหารการศึกษา


นางสิรินทร์ นรินทร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นางธนิตตา วิจิตรปัญญา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
กศ.ม.จิตวิทยาการแนะแนว

นางสุปราณี รุ่งเรือง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
ค.ม.การบริหารการศึกษา

นางดาราศรี นนทะโคตร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

นางสาวชฎาพร สุนทราวิรัตน์
ตำแหน่ง ครู คศ.2

การศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

ส.ต.ต.วัชรินทร์ อาจสมบาล
ตำแหน่ง ครู คศ.1

การศึกษา
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ พันธะไชย
ตำแหน่ง ครู คศ.1

การศึกษา

วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)

นางสาวจีรพา ปานเหลือง
ตำแหน่ง ครู คศ.1

การศึกษา
ค.บ.ภาษาไทย

จ.ส.ต.ธีระวัฒน์ การโสภา
ตำแหน่ง ครู คศ.1

การศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นายวรวิทย์ สีทาสังข์
ตำแหน่ง ครู คศ.1

การศึกษา

วท.บ.อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
ค.ม.การบริหารการศึกษา

0651184994
นางสาวปิยพรรณ สุโขยะชัย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

การศึกษา
วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์
ค.ม.คณิตศาสตรศึกษา

 

นางสาวจินต์จุฑา หุมอาจ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

การศึกษา
บธ.บ.บริหารธุรกิจ

นายธรานนท์ วังคีรี
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 4

การศึกษา
ม.ศ.3

นางสาวจารุณี บุตรแก้ว
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

การศึกษา
พธ.บ.สังคมศึกษา

นายณัฐวุฒิ น้อยอาษา
เจ้าหน้าที่ USO

การศึกษา
ค.บ.ศิลปศึกษา(ดนตรี)


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *