ข้อมูลบุคคลากร

ข้อมูลโรงเรียน
ว่าที่ร้อยตรีสุทิน ทองปั้น
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
กศ.ม.บริหารการศึกษา


นางสิรินทร์ นรินทร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นางธนิตตา วิจิตรปัญญา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
กศ.ม.จิตวิทยาการแนะแนว

นางสุปราณี รุ่งเรือง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
ค.ม.การบริหารการศึกษา

นางดาราศรี นนทะโคตร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

นางสาวปิลันธนา นาสมบัติ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นางสาวชฎาพร สุนทราวิรัตน์
ตำแหน่ง ครู คศ.1

การศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

ส.ต.ต.วัชรินทร์ อาจสมบาล
ตำแหน่ง ครู คศ.1

การศึกษา
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

จ.ส.ต.ธีระวัฒน์ การโสภา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

การศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นางสาวจีรพา ปานเหลือง
ตำแหน่ง ครู คศ.1

การศึกษา
ค.บ.ภาษาไทย

นายวรวิทย์ สีทาสังข์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

การศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

0651184994
นางสาวปิยพรรณ สุโขยะชัย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

การศึกษา
วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์

ค.ม.คณิตศาสตรศึกษา

นางสาวจินต์จุฑา หุมอาจ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

การศึกษา
บธ.บ.บริหารธุรกิจ

นายธรานนท์ วังคีรี
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 4

การศึกษา
ม.ศ.3

นายวิสิทธิ์ สมคำ
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

การศึกษา
ศษ.บ.พลศึกษา

นางกรณ์พัสวี หม่องคำมี
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

การศึกษา
ค.บ.เคมี

นางสาวฟ้าอรุณ วังคีรี
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

การศึกษา
วท.บ.คณิตศาสตร์

นางสาวศิริรัฐ ปัญญาคำ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

การศึกษา
ค.บ.คณิตศาสตร์ 

นายเรืองวิทย์ บุญชิต
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ICT Talent

การศึกษา
วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *