แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

     

Continue Reading

แจ้งหยุดเรียนอยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

     

Continue Reading

การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

     

Continue Reading

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้การพัฒนาการอ่าน เขียนและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ตามจุดเน้นสพป.เลย 3

     

Continue Reading