การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้การพัฒนาการอ่าน เขียนและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ตามจุดเน้นสพป.เลย 3

     

Continue Reading

ต้อนรับคณะดูงาน นำโดย นายอุทัย ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

     

Continue Reading

ต้อนรับคณะดูงาน นำโดย นางสาวเทียมใจ สิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

     

Continue Reading