ข้อมูลอาคารสถานที่

* อาคารเรียน  ๖ หลัง

      – แบบ ป๑ซ             จำนวน    ๒  หลัง

      – สปช ๑๐๕/๒๖      จำนวน    ๑   หลัง

      – อาคารงบบริจาค    จำนวน   ๓   หลัง

* อาคารเอนกประสงค์      จำนวน   ๑  หลัง

* อาคารโรงอาหาร      จำนวน   ๑  หลัง

* ส้วม  จำนวน   ๓   หลัง

* ส้วมแปลงจากถังน้ำ ฝ.๓๓      จำนวน    ๓   ที่

* ลานกีฬาเอนกประสงค์    จำนวน     ๑  ที่* สนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาทฯ    จำนวน  ๑ ที่