งานวิชาการ

นางสาวปิลันธนา นาสมบัติ
หัวหน้างานวิชาการ
ส.ต.ต.วัชรินทร์ อาจสมบาล
ครูวิชาการ

การบริหารวิชาการ

 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
 3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
 4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
 6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
 7. การนิเทศการศึกษา
 8. การแนะแนวการศึกษา
 9. การพัฒนาระบบการประกัน
 10. การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน
 11. การประสานความร่วมมือในการศึกษาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
 12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษา
 13. สรุปและประเมินผล