ข้อมูลผู้บริหาร

รูปชุดปกติขาวต้า modify resize

ชื่อ : นายธวัชพงษ์ พรหมจักร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา , กศ.ม.การบริหารการศึกษา

วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน

เบอร์โทรศัพท์ 081 799 2938